เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 90 วัน
มีทั้งหมด 1806 บทเรียน
วิดีโอความยาว 154 ชั่วโมง 8 นาที
หนังสือที่ใช้เรียนในคอร์สนี้ 1 เล่ม

เกี่ยวกับผู้สอน
วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)
Nisit Tutor

จบการศึกษาจากวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต และ วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ( สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสถาบันกวดวิชา นิสิตติวเตอร์ และวิทยากรรับเชิญจากหลายๆโรงเรียนทั่วประเทศ สอนคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ ระดับชั้น ม.ต้น – มหาวิทยาลัย ทั้งหลักสูตรไทย และ หลักสูตรนานาชาติ แบบอินทาเนียร์สไตล์ by P'1 ให้น้องๆเข้าใจ ทำโจทย์เป็น และทำข้อสอบได้แน่นอน

(8) คอร์สสรุปเนื้อหาคณิต และ โจทย์ข้อสอบ PAT1 และ 9 วิชาสามัญ (Emergency PAT1 และ 9สามัญ)

สำหรับนักเรียนที่เตรียมตัวสอบ PAT1 / คณิตศาสตร์ 9 วิชาสามัญ / โควตา / สอบตรงทั่วประเทศ ที่ต้องการเรียนแค่บางบท ให้ระยะเวลาจำกัด (90 วัน)

โดย วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)
ราคา 4,900 3,900 บาท
แจ้งโอนเงิน

คอร์สนี้พี่หนึ่งได้รวมเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลายทั้งหมด 15 บท พร้อมทั้งโจทย์ข้อสอบ PAT 1 และ 9 วิชาสามัญ ให้นักเรียนได้ฝึกทำโจทย์กับข้อสอบจริง เพื่อจะได้เห็นจุดที่ข้อสอบออกบ่อยๆ ดังนี้

บทที่
1. เซต 3 ชม. 21 นาที

บทที่ 2. จำนวนจริง 6 ชม. 12 นาที
บทที่ 3. ตรรกศาสตร์ 3 ชม. 30 นาที
บทที่ 4. เรขาคณิตวิเคราะห์ 4 ชม. 8 นาที
บทที่ 5. ฟังก์ชัน 5 ชม. 53 นาที
บทที่ 6. ตรีโกณมิติ 5 ชม. 44 นาที
บทที่ 7. เอ็กซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม 3 ชม. 30 นาที
บทที่ 8. เมตริกซ์ 3 ชม. 34 นาที
บทที่ 9. เวกเตอร์ 4 ชม. 10 นาที
บทที่ 10. จำนวนเชิงซ้อน 4 ชม. 9 นาที
บทที่ 11. ลำดับ อนุกรม 5 ชม. 56 นาที
บทที่ 12. แคลคูลัส 7 ชม. 19 นาที
บทที่ 13. ความน่าจะเป็น 7 ชม. 6 นาที
บทที่ 14. สถิติ 6 ชม. 57 นาที
บทที่ 15. กำหนดการเชิงเส้น 49 นาที
รวม 72 ชม. 18 นาที

ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดที่สอนเพียงพอสำหรับนักเรียนที่จะไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกสนามสอบ ไม่ว่าจะเป็น PAT1 / คณิตศาสตร์ 9 วิชาสามัญ / โควตา / สอบตรงทั่วประเทศ

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
คอร์สนี้เหมาะกับนักเรียน ม.6 ที่เคยมีการเรียนเนื้อหาทั้ง 15 บทมาก่อนแล้วบ้างและต้องการทบทวนเพียงบางบท  หากนักเรียนที่พื้นฐานอ่อน หรือ ไม่เคยเรียนเนื้อในบทใดมาก่อนแนะนำให้เรียนคอร์สพื้นฐาน ม.4 , ม.5 , ม.6 เฉพาะในบทนั้นๆจะเหมาะสมกว่า หรือ หากเป็นนร.ม.5 ที่กำลังจะขึ้น ม.6 แล้วต้องการเก็บเนื้อหา PAT1 ทั้ง 15 บท แนะนำให้เรียนคอร์สเนื้อหาแยกบท จะเหมาะสมกว่า

หมายเหตุ
(1) เรื่องทฤษฎีกราฟ ยังไม่เคยออกสอบ PAT 1 และ คณิตศาสตร์ 9 วิชาสามัญ แต่ในการสอบโควตา หรือ สอบตรงพอพบอยู่บ้าง หาน้องๆต้องสอบแค่ PAT 1 / คณิตศาสตร์ 9 สามัญ และมีเวลาเตรียมตัวน้อย อาจเสี่ยงตัดทิ้งได้
(2) การบ้านในแต่ละชุดที่ปรากฏอยู่ในทุกๆบท จะเป็นแบบฝึกหัดพื้นฐาน ในระดับง่าย – ปานกลาง น้องๆที่พื้นฐานอ่อนควรฝึกทำให้มากก่อนที่จะไปเจอของจริงในคอร์สตะลุยโจทย์นะครับ :)
(3) ควร download สรุปสูตร ( Mind Mapping ) มาใช้ประกอบการทำโจทย์ทุกครั้ง ( download ฟรีจ้า ) 

ภาพรวม Pat1 ทั้ง 15 บท FREE 7.07 นาที  
สรุป+วิเคราะห์ Pat 1.บทที่ 1.เซต FREE 2.58 นาที  
สรุป+วิเคราะห์ Pat 1.บทที่ 2.จำนวนจริง FREE 3.59 นาที  
สรุป+วิเคราะห์ Pat 1.บทที่ 3.ตรรกศาสตร์ FREE 6.21 นาที  
สรุป+วิเคราะห์ Pat 1.บทที่ 4.เรขาคณิตวิเคราะห์ FREE 3.45 นาที  
สรุป+วิเคราะห์ Pat 1.บทที่ 5.ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน FREE 3.16 นาที  
สรุป+วิเคราะห์ Pat 1.บทที่ 6.ตรีโกณมิติ FREE 5.36 นาที  
สรุป+วิเคราะห์ Pat 1.บทที่ 7.เอกโพ+ล็อก FREE 4.43 นาที  
สรุป+วิเคราะห์ Pat 1.บทที่ 8.เมทริกซ์ FREE 4.33 นาที  
สรุป+วิเคราะห์ Pat 1.บทที่ 9.เวกเตอร์ FREE 5.38 นาที  
สรุป+วิเคราะห์ Pat 1.บทที่ 10.จำนวนเชิงซ้อน FREE 4.28 นาที  
สรุป+วิเคราะห์ Pat 1.บทที่ 11.ลำดับและอนุกรม FREE 3.48 นาที  
สรุป+วิเคราะห์ Pat 1.บทที่ 12.แคลคูลลัส ตอนที่ 1 FREE 4.11 นาที  
สรุป+วิเคราะห์ Pat 1.บทที่ 12.แคลคูลลัส ตอนที่ 2 FREE 3.31 นาที  
สรุป+วิเคราะห์ Pat 1.บทที่ 13.ความน่าจะเป็น FREE 6.43 นาที  
สรุป+วิเคราะห์ Pat 1.บทที่ 14.สถิติ FREE 10.37 นาที  
สรุป+วิเคราะห์ Pat 1.บทที่ 15.กำหนดการเชิงเส้น FREE 3.55 นาที  
ข้อที่ 1 ค่ามาตรฐาน และ การแจกแจงปกติ ตอนที่ 1 FREE 5.59 นาที  
ข้อที่ 1 ค่ามาตรฐาน และ การแจกแจงปกติ ตอนที่ 2 FREE 3.10 นาที  
ข้อที่ 1 ค่ามาตรฐาน และ การแจกแจงปกติ ตอนที่ 3 FREE 2.08 นาที  
ข้อที่ 1 ค่ามาตรฐาน และ การแจกแจงปกติ ตอนที่ 4 FREE 1.55 นาที  
ข้อที่ 1 ค่ามาตรฐาน และ การแจกแจงปกติ ตอนที่ 5 FREE 1.49 นาที  
ข้อที่ 1 ค่ามาตรฐาน และ การแจกแจงปกติ ตอนที่ 6 FREE 0.42 นาที  
ข้อที่ 1 ค่ามาตรฐาน และ การแจกแจงปกติ ตอนที่ 7 FREE 5.51 นาที  
ข้อที่ 1 ค่ามาตรฐาน และ การแจกแจงปกติ ตอนที่ 8 FREE 3.09 นาที  
ข้อที่ 1 ค่ามาตรฐาน และ การแจกแจงปกติ ตอนที่ 9 FREE 2.28 นาที  
ข้อที่ 1 ค่ามาตรฐาน และ การแจกแจงปกติ ตอนที่ 10 FREE 1.38 นาที  
ข้อที่ 1 ค่ามาตรฐาน และ การแจกแจงปกติ ตอนที่ 11 FREE 6.47 นาที  
ข้อที่ 1 ค่ามาตรฐาน และ การแจกแจงปกติ ตอนที่ 12 FREE 3.57 นาที  
ข้อที่ 1 ค่ามาตรฐาน และ การแจกแจงปกติ ตอนที่ 13 FREE 2.18 นาที  
ข้อที่ 1 ค่ามาตรฐาน และ การแจกแจงปกติ ตอนที่ 14 FREE 4.10 นาที  
ข้อที่ 1 ค่ามาตรฐาน และ การแจกแจงปกติ ตอนที่ 15 FREE 3.53 นาที  
ข้อที่ 1 ค่ามาตรฐาน และ การแจกแจงปกติ ตอนที่ 16 FREE 6.15 นาที  
ข้อที่ 1 ค่ามาตรฐาน และ การแจกแจงปกติ ตอนที่ 17 FREE 5.23 นาที  
ข้อสอบ PAT1 ค่ามาตรฐาน และ การแจกแจงปกติ ข้อที่ 1 FREE 6.08 นาที  
ข้อสอบ PAT1 ค่ามาตรฐาน และ การแจกแจงปกติ ข้อที่ 2 FREE 7.14 นาที  
ข้อสอบ PAT1 ค่ามาตรฐาน และ การแจกแจงปกติ ข้อที่ 3 FREE 6.24 นาที  
ข้อสอบ PAT1 ค่ามาตรฐาน และ การแจกแจงปกติ ข้อที่ 4 FREE 8.53 นาที  
ข้อสอบ PAT1 ค่ามาตรฐาน และ การแจกแจงปกติ ข้อที่ 5 FREE 7.00 นาที  
ข้อสอบ PAT1 ค่ามาตรฐาน และ การแจกแจงปกติ ข้อที่ 6 FREE 7.01 นาที  
ข้อที่ 2 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ตอนที่ 1 FREE 10.05 นาที  
ข้อที่ 2 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ตอนที่ 2 FREE 7.00 นาที  
ข้อที่ 2 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ตอนที่ 3 FREE 2.04 นาที  
ข้อที่ 2 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ตอนที่ 4 FREE 10.13 นาที  
ข้อที่ 2 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ตอนที่ 5 FREE 2.44 นาที  
ข้อที่ 2 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ตอนที่ 6 FREE 2.25 นาที  
ข้อที่ 2 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ตอนที่ 7 FREE 3.54 นาที  
ข้อที่ 2 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ตอนที่ 8 FREE 3.46 นาที  
ข้อที่ 2 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ตอนที่ 9 FREE 3.55 นาที  
ข้อที่ 2 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ตอนที่ 10 FREE 3.48 นาที  
ข้อที่ 2 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ตอนที่ 11 FREE 4.11 นาที  
ข้อที่ 2 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ตอนที่ 12 FREE 7.36 นาที  
ข้อที่ 2 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ตอนที่ 13 FREE 5.57 นาที  
ข้อสอบ PAT1 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ข้อที่ 1 FREE 4.28 นาที  
ข้อสอบ PAT1 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ข้อที่ 2 FREE 6.20 นาที  
ข้อสอบ PAT1 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ข้อที่ 3 FREE 6.36 นาที  
ข้อสอบ PAT1 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ข้อที่ 4 FREE 6.28 นาที  
ข้อสอบ PAT1 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ข้อที่ 5 FREE 11.55 นาที  
ข้อที่ 3 กำหนดการเชิงเส้น ตอนที่ 1 FREE 17.24 นาที  
ข้อที่ 3 กำหนดการเชิงเส้น ตอนที่ 2 FREE 8.09 นาที  
ข้อที่ 3 กำหนดการเชิงเส้น ตอนที่ 3 FREE 14.14 นาที  
ข้อที่ 3 กำหนดการเชิงเส้น ตอนที่ 4 FREE 9.09 นาที  
ข้อสอบ PAT1 กำหนดการเชิงเส้น ข้อที่ 1 FREE 11.54 นาที  
ข้อสอบ PAT1 กำหนดการเชิงเส้น ข้อที่ 2 FREE 6.20 นาที  
ข้อสอบ PAT1 กำหนดการเชิงเส้น ข้อที่ 3 FREE 10.10 นาที  
ข้อสอบ PAT1 กำหนดการเชิงเส้น ข้อที่ 4 FREE 5.25 นาที  
ข้อสอบ PAT1 กำหนดการเชิงเส้น ข้อที่ 5 FREE 7.43 นาที  
ข้อสอบ PAT1 กำหนดการเชิงเส้น ข้อที่ 6 FREE 8.04 นาที  
ข้อที่ 4 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 1 FREE 2.28 นาที  
ข้อที่ 4 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 2 FREE 3.58 นาที  
ข้อที่ 4 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 3 FREE 7.25 นาที  
ข้อที่ 4 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 4 FREE 2.05 นาที  
ข้อที่ 4 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 5 FREE 8.43 นาที  
ข้อที่ 4 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 6 FREE 1.56 นาที  
ข้อที่ 4 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 7 FREE 7.44 นาที  
ข้อที่ 4 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 8 FREE 4.20 นาที  
ข้อที่ 4 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 9 FREE 6.00 นาที  
ข้อที่ 4 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 10 FREE 3.08 นาที  
ข้อที่ 4 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 11 FREE 2.32 นาที  
ข้อที่ 4 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 12 FREE 5.30 นาที  
ข้อที่ 4 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 13 FREE 4.09 นาที  
ข้อที่ 4 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 14 FREE 4.00 นาที  
ข้อที่ 4 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 15 FREE 3.50 นาที  
ข้อที่ 4 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 16 FREE 8.08 นาที  
ข้อที่ 4 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 17 FREE 3.36 นาที  
ข้อที่ 4 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 18 FREE 4.14 นาที  
ข้อที่ 4 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 19 FREE 3.30 นาที  
ข้อที่ 4 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 20 FREE 5.02 นาที  
ข้อที่ 4 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 21 FREE 5.19 นาที  
ข้อสอบPAT1 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ข้อที่ 1 FREE 8.47 นาที  
ข้อสอบPAT1 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ข้อที่ 2 FREE 5.47 นาที  
ข้อสอบPAT1 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ข้อที่ 3 FREE 9.03 นาที  
ข้อสอบPAT1 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ข้อที่ 4 FREE 5.16 นาที  
ข้อสอบPAT1 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ข้อที่ 5 FREE 7.24 นาที  
ข้อสอบPAT1 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ข้อที่ 6 FREE 4.55 นาที  
ข้อสอบPAT1 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ข้อที่ 7 FREE 8.29 นาที  
ข้อสอบPAT1 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ข้อที่ 8 FREE 4.13 นาที  
ข้อที่ 5 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 1 FREE 5.28 นาที  
ข้อที่ 5 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 2 FREE 7.08 นาที  
ข้อที่ 5 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 3 FREE 3.31 นาที  
ข้อที่ 5 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 4 FREE 3.52 นาที  
ข้อที่ 5 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 5 FREE 3.32 นาที  
ข้อที่ 5 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 6 FREE 1.00 นาที  
ข้อที่ 5 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 7 FREE 4.00 นาที  
ข้อที่ 5 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 8 FREE 4.53 นาที  
ข้อที่ 5 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 9 FREE 7.52 นาที  
ข้อที่ 5 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 10 FREE 2.49 นาที  
ข้อที่ 5 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 11 FREE 3.29 นาที  
ข้อที่ 5 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 12 FREE 7.47 นาที  
ข้อที่ 5 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 13 FREE 3.37 นาที  
ข้อที่ 5 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 14 FREE 6.15 นาที  
ข้อที่ 5 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 15 FREE 5.26 นาที  
ข้อที่ 5 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 16 FREE 3.16 นาที  
ข้อที่ 5 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 17 FREE 3.07 นาที  
ข้อที่ 5 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 18 FREE 3.04 นาที  
ข้อสอบ PAT1 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ข้อที่ 1 FREE 5.48 นาที  
ข้อสอบ PAT1 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ข้อที่ 2 FREE 7.34 นาที  
ข้อสอบ PAT1 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ข้อที่ 3 FREE 6.37 นาที  
ข้อสอบ PAT1 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ข้อที่ 4 FREE 9.22 นาที  
ข้อสอบ PAT1 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ข้อที่ 5 FREE 8.50 นาที  
ข้อสอบ PAT1 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ข้อที่ 6 FREE 6.30 นาที  
ข้อสอบ PAT1 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ข้อที่ 7 FREE 5.52 นาที  
ข้อสอบ PAT1 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ข้อที่ 8 FREE 6.41 นาที  
ข้อสอบ PAT1 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ข้อที่ 9 FREE 4.51 นาที  
เรื่องทั่วไป ตอนที่ 1 FREE 4.11 นาที  
เรื่องทั่วไป ตอนที่ 2 FREE 4.28 นาที  
เรื่องทั่วไป ตอนที่ 3 19.54 นาที  
เรื่องทั่วไป ตอนที่ 4 16.27 นาที  
การกระทำระหว่างเซต ตอนที่ 1 6.48 นาที  
การกระทำระหว่างเซต ตอนที่ 2 3.27 นาที  
การกระทำระหว่างเซต ตอนที่ 3 1.43 นาที  
การกระทำระหว่างเซต ตอนที่ 4 5.35 นาที  
การกระทำระหว่างเซต ตอนที่ 5 6.59 นาที  
การกระทำระหว่างเซต ตอนที่ 6 4.38 นาที  
การกระทำระหว่างเซต ตอนที่ 7 3.45 นาที  
การกระทำระหว่างเซต ตอนที่ 8 4.53 นาที  
เพาเวอร์เซต ตอนที่ 1 11.28 นาที  
เพาเวอร์เซต ตอนที่ 2 5.09 นาที  
เพาเวอร์เซต ตอนที่ 3 3.16 นาที  
เพาเวอร์เซต ตอนที่ 4 6.50 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 1 2.28 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 2 3.58 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 3 7.25 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 4 2.05 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 5 8.43 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 6 1.56 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 7 7.44 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 8 4.20 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 9 6.00 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 10 3.08 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 11 2.32 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 12 5.30 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 13 4.09 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 14 4.00 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 15 3.50 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 16 8.08 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 17 3.36 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 18 4.14 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 19 3.30 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 20 5.02 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 21 5.19 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 4 10.09 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 5 4.29 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 6 2.53 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 7 6.20 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 11 3.10 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 22 8.00 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 1 2.18 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 3 2.37 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 4 2.27 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 5 1.29 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 8 2.49 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 19 4.45 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 21 1.16 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 22 6.12 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 23 3.16 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 24 3.55 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 4 2.47 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 6 2.15 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 23 5.42 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 24 2.40 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 25 2.10 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 32 3.37 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 33 5.52 นาที  
ภาคบรรยาย ตอนที่ 1 FREE 27.02 นาที  
ภาคบรรยาย ตอนที่ 2 FREE 6.14 นาที  
ภาคบรรยาย ตอนที่ 3 19.02 นาที  
ภาคบรรยาย ตอนที่ 4 4.24 นาที  
ภาคบรรยาย ตอนที่ 5 3.04 นาที  
ภาคบรรยาย ตอนที่ 6 2.56 นาที  
ภาคบรรยาย ตอนที่ 7 2.16 นาที  
ภาคบรรยาย ตอนที่ 8 11.37 นาที  
ภาคบรรยาย ตอนที่ 9 4.15 นาที  
ภาคบรรยาย ตอนที่ 10 2.47 นาที  
ภาคบรรยาย ตอนที่ 11 11.25 นาที  
ทฤษฎีบทเศษเหลือ ตอนที่ 1 11.25 นาที  
ทฤษฎีบทเศษเหลือ ตอนที่ 2 2.50 นาที  
การหารสังเคราะห์ ตอนที่ 1 10.49 นาที  
การหารสังเคราะห์ ตอนที่ 2 3.20 นาที  
การหารสังเคราะห์ ตอนที่ 3 3.10 นาที  
การหารสังเคราะห์ ตอนที่ 4 4.37 นาที  
การหารสังเคราะห์ ตอนที่ 5 1.10 นาที  
การหารสังเคราะห์ ตอนที่ 6 3.50 นาที  
การแก้อสมการพหุนามตัวแปรเดียว ตอนที่ 1 5.47 นาที  
การแก้อสมการพหุนามตัวแปรเดียว ตอนที่ 2 8.20 นาที  
การแก้อสมการพหุนามตัวแปรเดียว ตอนที่ 3 4.23 นาที  
การแก้อสมการพหุนามตัวแปรเดียว ตอนที่ 4 4.41 นาที  
การแก้อสมการพหุนามตัวแปรเดียว ตอนที่ 5 7.24 นาที  
การแก้อสมการพหุนามตัวแปรเดียว ตอนที่ 6 2.48 นาที  
การแก้อสมการพหุนามตัวแปรเดียว ตอนที่ 7 2.44 นาที  
การแก้อสมการพหุนามตัวแปรเดียว ตอนที่ 8 5.52 นาที  
การแก้อสมการพหุนามตัวแปรเดียว ตอนที่ 9 6.51 นาที  
การแก้อสมการพหุนามตัวแปรเดียว ตอนที่ 10 6.03 นาที  
การแก้อสมการพหุนามตัวแปรเดียว ตอนที่ 11 6.02 นาที  
การแก้อสมการพหุนามตัวแปรเดียว ตอนที่ 12 1.54 นาที  
การแก้อสมการพหุนามตัวแปรเดียว ตอนที่ 13 1.40 นาที  
นิยาม และ การแก้สมการค่าสมบูรณ์ ตอนที่ 1 14.22 นาที  
นิยาม และ การแก้สมการค่าสมบูรณ์ ตอนที่ 2 6.08 นาที  
นิยาม และ การแก้สมการค่าสมบูรณ์ ตอนที่ 3 2.41 นาที  
นิยาม และ การแก้สมการค่าสมบูรณ์ ตอนที่ 4 1.59 นาที  
นิยาม และ การแก้สมการค่าสมบูรณ์ ตอนที่ 5 4.23 นาที  
นิยาม และ การแก้สมการค่าสมบูรณ์ ตอนที่ 6 2.41 นาที  
นิยาม และ การแก้สมการค่าสมบูรณ์ ตอนที่ 7 6.27 นาที  
นิยาม และ การแก้สมการค่าสมบูรณ์ ตอนที่ 8 3.13 นาที  
การแก้อสมการค่าสมบูรณ์ ตอนที่ 1 7.11 นาที  
การแก้อสมการค่าสมบูรณ์ ตอนที่ 2 4.47 นาที  
การแก้อสมการค่าสมบูรณ์ ตอนที่ 3 3.50 นาที  
การแก้อสมการค่าสมบูรณ์ ตอนที่ 4 5.08 นาที  
การแก้อสมการค่าสมบูรณ์ ตอนที่ 5 4.43 นาที  
การแก้อสมการค่าสมบูรณ์ ตอนที่ 6 4.47 นาที  
การแก้อสมการค่าสมบูรณ์ ตอนที่ 7 10.36 นาที  
การแก้อสมการค่าสมบูรณ์ ตอนที่ 8 4.46 นาที  
การแก้อสมการค่าสมบูรณ์ ตอนที่ 9 6.47 นาที  
การแก้อสมการค่าสมบูรณ์ ตอนที่ 10 6.50 นาที  
การหารลงตัว, ห.ร.ม., และ ค.ร.น. ตอนที่ 1 2.51 นาที  
การหารลงตัว, ห.ร.ม., และ ค.ร.น. ตอนที่ 2 3.07 นาที  
การหารลงตัว, ห.ร.ม., และ ค.ร.น. ตอนที่ 3 5.01 นาที  
การหารลงตัว, ห.ร.ม., และ ค.ร.น. ตอนที่ 4 4.44 นาที  
การหารลงตัว, ห.ร.ม., และ ค.ร.น. ตอนที่ 5 3.53 นาที  
การหารลงตัว, ห.ร.ม., และ ค.ร.น. ตอนที่ 6 5.37 นาที  
การหารลงตัว, ห.ร.ม., และ ค.ร.น. ตอนที่ 7 2.28 นาที  
การหารลงตัว, ห.ร.ม., และ ค.ร.น. ตอนที่ 8 4.41 นาที  
การหารลงตัว, ห.ร.ม., และ ค.ร.น. ตอนที่ 9 8.13 นาที  
การหารลงตัว, ห.ร.ม., และ ค.ร.น. ตอนที่ 10 6.00 นาที  
การหารลงตัว, ห.ร.ม., และ ค.ร.น. ตอนที่ 11 3.00 นาที  
การหารลงตัว, ห.ร.ม., และ ค.ร.น. ตอนที่ 12 3.39 นาที  
การหารลงตัว, ห.ร.ม., และ ค.ร.น. ตอนที่ 13 2.32 นาที  
การหารลงตัว, ห.ร.ม., และ ค.ร.น. ตอนที่ 14 3.33 นาที  
การหารลงตัว, ห.ร.ม., และ ค.ร.น. ตอนที่ 15 2.57 นาที  
การหารลงตัว, ห.ร.ม., และ ค.ร.น. ตอนที่ 16 4.09 นาที  
การหารลงตัว, ห.ร.ม., และ ค.ร.น. ตอนที่ 17 3.47 นาที  
การหารลงตัว, ห.ร.ม., และ ค.ร.น. ตอนที่ 18 8.07 นาที  
การหารลงตัว, ห.ร.ม., และ ค.ร.น. ตอนที่ 19 6.04 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 17 5.39 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 18 1.02 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 19 2.30 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 21 3.07 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 22 3.03 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 23 3.25 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 24 3.58 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 5 3.17 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 9 2.45 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 10 4.09 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 21 5.21 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 23 1.09 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อ 23 3.26 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อ 35 4.05 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อ 36 2.54 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 9 5.12 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 10 4.18 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 11 3.11 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 12 2.18 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 13 5.32 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 14 4.02 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 15 5.41 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 16 3.27 นาที  
การหาค่าความจริงของประพจน์ ตอนที่ 1 FREE 14.07 นาที  
การหาค่าความจริงของประพจน์ ตอนที่ 2 FREE 22.49 นาที  
การหาค่าความจริงของประพจน์ ตอนที่ 3 2.49 นาที  
การหาค่าความจริงของประพจน์ ตอนที่ 4 2.31 นาที  
การหาค่าความจริงของประพจน์ ตอนที่ 5 7.00 นาที  
การหาค่าความจริงของประพจน์ ตอนที่ 6 4.29 นาที  
การหาค่าความจริงของประพจน์ ตอนที่ 7 1.56 นาที  
การหาค่าความจริงของประพจน์ ตอนที่ 8 4.58 นาที  
สมมูล ตอนที่ 1 3.45 นาที  
สมมูล ตอนที่ 2 5.59 นาที  
สมมูล ตอนที่ 3 8.00 นาที  
สมมูล ตอนที่ 4 10.42 นาที  
สมมูล ตอนที่ 5 4.23 นาที  
สมมูล ตอนที่ 6 6.41 นาที  
สมมูล ตอนที่ 7 3.11 นาที  
สมมูล ตอนที่ 8 2.02 นาที  
สัจนิรันดร์ ตอนที่ 1 5.00 นาที  
สัจนิรันดร์ ตอนที่ 2 2.55 นาที  
สัจนิรันดร์ ตอนที่ 3 3.55 นาที  
สัจนิรันดร์ ตอนที่ 4 3.33 นาที  
สัจนิรันดร์ ตอนที่ 5 4.17 นาที  
สัจนิรันดร์ ตอนที่ 6 7.52 นาที  
ประโยคเปิดและตัวบ่งปริมาณ ตอนที่ 1 6.54 นาที  
ประโยคเปิดและตัวบ่งปริมาณ ตอนที่ 2 3.42 นาที  
ประโยคเปิดและตัวบ่งปริมาณ ตอนที่ 3 3.11 นาที  
ประโยคเปิดและตัวบ่งปริมาณ ตอนที่ 4 1.38 นาที  
ประโยคเปิดและตัวบ่งปริมาณ ตอนที่ 5 4.51 นาที  
ประโยคเปิดและตัวบ่งปริมาณ ตอนที่ 6 6.00 นาที  
ประโยคเปิดและตัวบ่งปริมาณ ตอนที่ 7 5.44 นาที  
ประโยคเปิดและตัวบ่งปริมาณ ตอนที่ 8 2.59 นาที  
ประโยคเปิดและตัวบ่งปริมาณ ตอนที่ 9 8.03 นาที  
ประโยคเปิดและตัวบ่งปริมาณ ตอนที่ 10 6.07 นาที  
ประโยคเปิดและตัวบ่งปริมาณ ตอนที่ 11 1.55 นาที  
ประโยคเปิดและตัวบ่งปริมาณ ตอนที่ 12 2.37 นาที  
การอ้างเหตุผลทางตรรกศาสตร์ ตอนที่ 1 7.27 นาที  
การอ้างเหตุผลทางตรรกศาสตร์ ตอนที่ 2 4.16 นาที  
การอ้างเหตุผลทางตรรกศาสตร์ ตอนที่ 3 3.06 นาที  
การอ้างเหตุผลทางตรรกศาสตร์ ตอนที่ 4 2.29 นาที  
การอ้างเหตุผลทางตรรกศาสตร์ ตอนที่ 5 2.12 นาที  
การอ้างเหตุผลทางตรรกศาสตร์ ตอนที่ 6 3.55 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 18 5.27 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 3 2.30 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อ 19 3.00 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อ 24 3.15 นาที  
สูตรพื้นฐาน ตอนที่ 1 FREE 4.04 นาที  
สูตรพื้นฐาน ตอนที่ 2 FREE 2.47 นาที  
สูตรพื้นฐาน ตอนที่ 3 4.42 นาที  
สูตรพื้นฐาน ตอนที่ 4 3.51 นาที  
สูตรพื้นฐาน ตอนที่ 5 3.40 นาที  
เส้นตรง ตอนที่ 1 2.27 นาที  
เส้นตรง ตอนที่ 2 2.47 นาที  
เส้นตรง ตอนที่ 3 2.39 นาที  
เส้นตรง ตอนที่ 4 4.19 นาที  
เส้นตรง ตอนที่ 5 4.38 นาที  
เส้นตรง ตอนที่ 6 8.25 นาที  
วงกลม ตอนที่ 1 2.50 นาที  
วงกลม ตอนที่ 2 4.55 นาที  
วงกลม ตอนที่ 3 3.01 นาที  
วงกลม ตอนที่ 4 2.01 นาที  
วงกลม ตอนที่ 5 3.13 นาที  
วงกลม ตอนที่ 6 2.41 นาที  
วงกลม ตอนที่ 7 3.37 นาที  
วงกลม ตอนที่ 8 3.35 นาที  
วงกลม ตอนที่ 9 4.27 นาที  
พาราโบลา ตอนที่ 1 7.47 นาที  
พาราโบลา ตอนที่ 2 3.02 นาที  
พาราโบลา ตอนที่ 3 5.44 นาที  
พาราโบลา ตอนที่ 4 3.21 นาที  
พาราโบลา ตอนที่ 5 2.17 นาที  
พาราโบลา ตอนที่ 6 6.06 นาที  
พาราโบลา ตอนที่ 7 5.45 นาที  
พาราโบลา ตอนที่ 8 3.36 นาที  
พาราโบลา ตอนที่ 9 3.02 นาที  
พาราโบลา ตอนที่ 10 5.34 นาที  
วงรี ตอนที่ 1 4.21 นาที  
วงรี ตอนที่ 2 4.47 นาที  
วงรี ตอนที่ 3 3.22 นาที  
วงรี ตอนที่ 4 4.23 นาที  
วงรี ตอนที่ 5 4.11 นาที  
วงรี ตอนที่ 6 2.58 นาที  
วงรี ตอนที่ 7 5.13 นาที  
วงรี ตอนที่ 8 2.49 นาที  
วงรี ตอนที่ 9 3.47 นาที  
วงรี ตอนที่ 10 2.38 นาที  
วงรี ตอนที่ 11 1.48 นาที  
วงรี ตอนที่ 12 7.07 นาที  
วงรี ตอนที่ 13 3.25 นาที  
วงรี ตอนที่ 14 2.21 นาที  
วงรี ตอนที่ 15 6.26 นาที  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 1 3.54 นาที  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 2 6.56 นาที  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 3 2.38 นาที  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 4 6.09 นาที  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 5 6.53 นาที  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 6 3.22 นาที  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 7 2.48 นาที  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 8 7.02 นาที  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 9 7.43 นาที  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 10 2.24 นาที  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 11 1.54 นาที  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 12 2.23 นาที  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 13 3.23 นาที  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 14 4.07 นาที  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 15 5.42 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อที่ 4 11.20 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อที่ 5 3.37 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อที่ 6 3.20 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อที่ 7 (1) 3.29 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อที่ 7 (2) 1.50 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อที่ 9 5.47 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อที่ 10 4.47 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อที่ 11 4.50 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อที่ 12 7.46 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อที่ 18 1.57 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อที่ 19 6.47 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อที่ 1 2.50 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อที่ 5 3.39 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อที่ 10 2.50 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อที่ 11 2.40 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อที่ 13 5.20 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อที่ 14 4.05 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อที่ 15 3.35 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 17 5.57 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 18 5.02 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 20 2.49 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 21 5.14 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 22 3.00 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อที่ 4 2.00 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อที่ 8 6.44 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อที่ 9 2.02 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อที่ 10 4.28 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อที่ 11 3.16 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อที่ 12 4.02 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อที่ 13 3.46 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อที่ 14 5.25 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อที่ 18 4.36 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อที่ 5 6.06 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อที่ 14 8.00 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อที่ 17 6.50 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อที่ 19 4.59 นาที  
ผลคูณคาร์ทีเชียน และ ความสัมพันธ์ ตอนที่ 1 FREE 3.11 นาที  
ผลคูณคาร์ทีเชียน และ ความสัมพันธ์ ตอนที่ 2 FREE 3.24 นาที  
ผลคูณคาร์ทีเชียน และ ความสัมพันธ์ ตอนที่ 3 2.44 นาที  
ผลคูณคาร์ทีเชียน และ ความสัมพันธ์ ตอนที่ 4 8.19 นาที  
ผลคูณคาร์ทีเชียน และ ความสัมพันธ์ ตอนที่ 5 3.07 นาที  
ผลคูณคาร์ทีเชียน และ ความสัมพันธ์ ตอนที่ 6 2.05 นาที  
ผลคูณคาร์ทีเชียน และ ความสัมพันธ์ ตอนที่ 7 3.32 นาที  
ผลคูณคาร์ทีเชียน และ ความสัมพันธ์ ตอนที่ 8 4.11 นาที  
ผลคูณคาร์ทีเชียน และ ความสัมพันธ์ ตอนที่ 9 1.45 นาที  
ผลคูณคาร์ทีเชียน และ ความสัมพันธ์ ตอนที่ 10 3.29 นาที  
ผลคูณคาร์ทีเชียน และ ความสัมพันธ์ ตอนที่ 11 4.17 นาที  
ผลคูณคาร์ทีเชียน และ ความสัมพันธ์ ตอนที่ 12 3.43 นาที  
ผลคูณคาร์ทีเชียน และ ความสัมพันธ์ ตอนที่ 13 4.23 นาที  
ผลคูณคาร์ทีเชียน และ ความสัมพันธ์ ตอนที่ 14 3.55 นาที  
ผลคูณคาร์ทีเชียน และ ความสัมพันธ์ ตอนที่ 15 3.26 นาที  
วิธีการหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 1 30.16 นาที  
วิธีการหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 2 10.39 นาที  
วิธีการหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 3 5.59 นาที  
วิธีการหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 4 2.57 นาที  
วิธีการหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 5 8.13 นาที  
วิธีการหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 6 2.49 นาที  
วิธีการหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 7 2.43 นาที  
วิธีการหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 8 2.50 นาที  
วิธีการหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 9 1.58 นาที  
วิธีการหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 10 3.47 นาที  
วิธีการหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 11 3.29 นาที  
วิธีการหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 12 5.35 นาที  
วิธีการหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 13 2.14 นาที  
ตัวผกผันของความสัมพันธ์ (r-1) ตอนที่ 1 4.26 นาที  
ตัวผกผันของความสัมพันธ์ (r-1) ตอนที่ 2 3.49 นาที  
ตัวผกผันของความสัมพันธ์ (r-1) ตอนที่ 3 4.05 นาที  
ตัวผกผันของความสัมพันธ์ (r-1) ตอนที่ 4 2.38 นาที  
ตัวผกผันของความสัมพันธ์ (r-1) ตอนที่ 5 5.23 นาที  
ตัวผกผันของความสัมพันธ์ (r-1) ตอนที่ 6 7.31 นาที  
ฟังก์ชัน และ ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 1 12.10 นาที  
ฟังก์ชัน และ ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 2 3.50 นาที  
ฟังก์ชัน และ ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 3 3.48 นาที  
การหาค่าของฟังก์ชัน ตอนที่ 1 4.48 นาที  
การหาค่าของฟังก์ชัน ตอนที่ 2 4.38 นาที  
การหาค่าของฟังก์ชัน ตอนที่ 3 1.57 นาที  
การหาค่าของฟังก์ชัน ตอนที่ 4 1.54 นาที  
การหาค่าของฟังก์ชัน ตอนที่ 5 3.54 นาที  
การหาค่าของฟังก์ชัน ตอนที่ 6 3.01 นาที  
การหาค่าของฟังก์ชัน ตอนที่ 7 1.38 นาที  
การหาค่าของฟังก์ชัน ตอนที่ 8 3.22 นาที  
การหาค่าของฟังก์ชัน ตอนที่ 9 1.54 นาที  
พีชคณิตของฟังก์ชัน ตอนที่ 1 5.43 นาที  
พีชคณิตของฟังก์ชัน ตอนที่ 2 2.52 นาที  
พีชคณิตของฟังก์ชัน ตอนที่ 3 2.32 นาที  
พีชคณิตของฟังก์ชัน ตอนที่ 4 4.52 นาที  
พีชคณิตของฟังก์ชัน ตอนที่ 5 5.21 นาที  
พีชคณิตของฟังก์ชัน ตอนที่ 6 6.02 นาที  
ฟังก์ชันประกอบ ตอนที่ 1 7.12 นาที  
ฟังก์ชันประกอบ ตอนที่ 2 2.46 นาที  
ฟังก์ชันประกอบ ตอนที่ 3 2.20 นาที  
ฟังก์ชันประกอบ ตอนที่ 4 4.24 นาที  
ฟังก์ชันประกอบ ตอนที่ 5 2.46 นาที  
ฟังก์ชันประกอบ ตอนที่ 6 2.09 นาที  
ฟังก์ชันประกอบ ตอนที่ 7 2.17 นาที  
ฟังก์ชันประกอบ ตอนที่ 8 2.19 นาที  
ฟังก์ชันประกอบ ตอนที่ 9 1.37 นาที  
ฟังก์ชันประกอบ ตอนที่ 10 1.59 นาที  
ฟังก์ชันประกอบ ตอนที่ 11 1.08 นาที  
ฟังก์ชันประกอบ ตอนที่ 12 2.38 นาที  
ฟังก์ชันประกอบ ตอนที่ 13 1.32 นาที  
ฟังก์ชันประกอบ ตอนที่ 14 7.16 นาที  
ฟังก์ชันประกอบ ตอนที่ 15 11.36 นาที  
ฟังก์ชันอินเวอร์ส ตอนที่ 1 8.10 นาที  
ฟังก์ชันอินเวอร์ส ตอนที่ 2 5.33 นาที  
ฟังก์ชันอินเวอร์ส ตอนที่ 3 3.12 นาที  
ฟังก์ชันอินเวอร์ส ตอนที่ 4 2.06 นาที  
ฟังก์ชันอินเวอร์ส ตอนที่ 5 2.53 นาที  
ฟังก์ชันอินเวอร์ส ตอนที่ 6 1.34 นาที  
ฟังก์ชันอินเวอร์ส ตอนที่ 7 2.25 นาที  
ฟังก์ชันอินเวอร์ส ตอนที่ 8 1.09 นาที  
ฟังก์ชันอินเวอร์ส ตอนที่ 9 2.35 นาที  
ฟังก์ชันอินเวอร์ส ตอนที่ 10 3.21 นาที  
ฟังก์ชันอินเวอร์ส ตอนที่ 11 2.26 นาที  
ฟังก์ชันอินเวอร์ส ตอนที่ 12 4.00 นาที  
ฟังก์ชันอินเวอร์ส ตอนที่ 13 6.03 นาที  
ฟังก์ชันอินเวอร์ส ตอนที่ 14 12.54 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 13 1.45 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 6 2.18 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 8 3.56 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 11 2.15 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 12 2.11 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 15 6.47 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 17 5.01 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 18 6.02 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 21 3.29 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อ 6 7.37 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อ 13 2.28 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 20 2.47 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อ 16 3.59 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อ 17 2.50 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อ 20 4.19 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 24 3.24 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 26 3.23 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 27 3.50 นาที  
บทนำและวงกลม 1 หน่วย ตอนที่ 1 FREE 17.06 นาที  
บทนำและวงกลม 1 หน่วย ตอนที่ 2 FREE 3.02 นาที  
บทนำและวงกลม 1 หน่วย ตอนที่ 3 5.51 นาที  
บทนำและวงกลม 1 หน่วย ตอนที่ 4 5.01 นาที  
บทนำและวงกลม 1 หน่วย ตอนที่ 5 8.20 นาที  
บทนำและวงกลม 1 หน่วย ตอนที่ 6 4.14 นาที  
บทนำและวงกลม 1 หน่วย ตอนที่ 7 8.19 นาที  
การยุบมุม ตอนที่ 1 8.19 นาที  
การยุบมุม ตอนที่ 2 6.58 นาที  
การยุบมุม ตอนที่ 3 2.05 นาที  
การยุบมุม ตอนที่ 4 1.50 นาที  
การยุบมุม ตอนที่ 5 3.46 นาที  
การยุบมุม ตอนที่ 6 1.38 นาที  
การยุบมุม ตอนที่ 7 3.22 นาที  
การยุบมุม ตอนที่ 8 5.21 นาที  
การยุบมุม ตอนที่ 9 4.38 นาที  
การยุบมุม ตอนที่ 10 2.01 นาที  
การยุบมุม ตอนที่ 11 6.51 นาที  
การยุบมุม ตอนที่ 12 2.24 นาที  
การยุบมุม ตอนที่ 13 3.17 นาที  
ซื้อ 1 แถม 5 ตอนที่ 1 2.13 นาที  
ซื้อ 1 แถม 5 ตอนที่ 2 2.58 นาที  
ซื้อ 1 แถม 5 ตอนที่ 3 3.38 นาที  
ซื้อ 1 แถม 5 ตอนที่ 4 3.44 นาที  
มุมประกอบ (Compound Angle) ตอนที่ 1 3.43 นาที  
มุมประกอบ (Compound Angle) ตอนที่ 2 4.23 นาที  
มุมประกอบ (Compound Angle) ตอนที่ 3 2.11 นาที  
มุมประกอบ (Compound Angle) ตอนที่ 4 3.41 นาที  
มุมประกอบ (Compound Angle) ตอนที่ 5 3.17 นาที  
มุมประกอบ (Compound Angle) ตอนที่ 6 7.14 นาที  
มุมประกอบ (Compound Angle) ตอนที่ 7 2.11 นาที  
มุม 2 เท่า (Double Angle) ตอนที่ 1 4.49 นาที  
มุม 2 เท่า (Double Angle) ตอนที่ 2 3.06 นาที  
มุม 2 เท่า (Double Angle) ตอนที่ 3 1.29 นาที  
มุม 2 เท่า (Double Angle) ตอนที่ 4 2.59 นาที  
มุม 2 เท่า (Double Angle) ตอนที่ 5 3.28 นาที  
มุม 2 เท่า (Double Angle) ตอนที่ 6 3.26 นาที  
มุมครึ่งเท่า และ 3 เท่า (Half Angle, Triple Angle) ตอนที่ 1 5.18 นาที  
มุมครึ่งเท่า และ 3 เท่า (Half Angle, Triple Angle) ตอนที่ 2 7.16 นาที  
มุมครึ่งเท่า และ 3 เท่า (Half Angle, Triple Angle) ตอนที่ 3 4.06 นาที  
มุมครึ่งเท่า และ 3 เท่า (Half Angle, Triple Angle) ตอนที่ 4 3.15 นาที  
มุมครึ่งเท่า และ 3 เท่า (Half Angle, Triple Angle) ตอนที่ 5 3.02 นาที  
มุมครึ่งเท่า และ 3 เท่า (Half Angle, Triple Angle) ตอนที่ 6 4.04 นาที  
มุมครึ่งเท่า และ 3 เท่า (Half Angle, Triple Angle) ตอนที่ 7 2.48 นาที  
ผลบวก, ผลต่าง, ผลคูณ ตอนที่ 1 7.34 นาที  
ผลบวก, ผลต่าง, ผลคูณ ตอนที่ 2 5.42 นาที  
ผลบวก, ผลต่าง, ผลคูณ ตอนที่ 3 4.34 นาที  
ผลบวก, ผลต่าง, ผลคูณ ตอนที่ 4 6.43 นาที  
สมการในรูปฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอนที่ 1 3.49 นาที  
สมการในรูปฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอนที่ 2 4.50 นาที  
สมการในรูปฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอนที่ 3 4.17 นาที  
ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอนที่ 1 4.33 นาที  
ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอนที่ 2 6.55 นาที  
ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอนที่ 3 4.11 นาที  
ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอนที่ 4 2.40 นาที  
ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอนที่ 5 3.56 นาที  
ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอนที่ 6 2.07 นาที  
ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอนที่ 7 6.54 นาที  
ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอนที่ 8 2.32 นาที  
ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอนที่ 9 2.22 นาที  
ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอนที่ 10 1.39 นาที  
ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอนที่ 11 2.05 นาที  
ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอนที่ 12 2.49 นาที  
ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอนที่ 13 3.58 นาที  
ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอนที่ 14 8.00 นาที  
ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอนที่ 15 3.48 นาที  
ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอนที่ 16 4.06 นาที  
ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอนที่ 17 5.09 นาที  
ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอนที่ 18 5.09 นาที  
ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอนที่ 19 1.48 นาที  
กฏของ Sin และ กฏของ Cos ตอนที่ 4 3.12 นาที  
กฏของ Sin และ กฏของ Cos ตอนที่ 6 4.05 นาที  
กฏของ Sin และ กฏของ Cos ตอนที่ 7 4.09 นาที  
กฏของ Sin และ กฏของ Cos ตอนที่ 9 4.30 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 11 9.15 นาที  
ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอนที่ 20 6.19 นาที  
กฏของ Sin และ กฏของ Cos ตอนที่ 1 4.32 นาที  
กฏของ Sin และ กฏของ Cos ตอนที่ 2 4.33 นาที  
กฏของ Sin และ กฏของ Cos ตอนที่ 3 1.50 นาที  
กฏของ Sin และ กฏของ Cos ตอนที่ 5 4.26 นาที  
กฏของ Sin และ กฏของ Cos ตอนที่ 8 3.34 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 8 5.12 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 11 2.39 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 5 2.31 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อ 10 2.13 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อ 12 2.28 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 9 2.07 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 11 1.41 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 5 ข้อ 2 2.47 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 5 ข้อ 5 4.35 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 5 ข้อ 8 4.19 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 5 ข้อ 12 5.36 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 5 ข้อ 13 3.28 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 6 ข้อ 4 9.04 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 6 ข้อ 5 8.51 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 6 ข้อ 6 6.36 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 6 ข้อ 7 3.46 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 8 ข้อ 2 4.14 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 8 ข้อ 3 3.10 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 8 ข้อ 4 7.05 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 8 ข้อ 5 7.20 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 8 ข้อ 6 3.47 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 8 ข้อ 9 1.59 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 8 ข้อ 11 3.33 นาที  
เลขยกกำลัง, รากที่อนันต์, สมการรูท ตอนที่ 1 FREE 3.55 นาที  
เลขยกกำลัง, รากที่อนันต์, สมการรูท ตอนที่ 2 FREE 3.16 นาที  
เลขยกกำลัง, รากที่อนันต์, สมการรูท ตอนที่ 3 2.07 นาที  
เลขยกกำลัง, รากที่อนันต์, สมการรูท ตอนที่ 4 2.10 นาที  
เลขยกกำลัง, รากที่อนันต์, สมการรูท ตอนที่ 5 3.29 นาที  
เลขยกกำลัง, รากที่อนันต์, สมการรูท ตอนที่ 6 2.25 นาที  
เลขยกกำลัง, รากที่อนันต์, สมการรูท ตอนที่ 7 4.31 นาที  
เลขยกกำลัง, รากที่อนันต์, สมการรูท ตอนที่ 8 4.10 นาที  
เลขยกกำลัง, รากที่อนันต์, สมการรูท ตอนที่ 9 3.45 นาที  
เลขยกกำลัง, รากที่อนันต์, สมการรูท ตอนที่ 10 3.18 นาที  
เลขยกกำลัง, รากที่อนันต์, สมการรูท ตอนที่ 11 8.46 นาที  
เลขยกกำลัง, รากที่อนันต์, สมการรูท ตอนที่ 12 3.35 นาที  
เลขยกกำลัง, รากที่อนันต์, สมการรูท ตอนที่ 13 2.12 นาที  
เลขยกกำลัง, รากที่อนันต์, สมการรูท ตอนที่ 14 4.46 นาที  
เลขยกกำลัง, รากที่อนันต์, สมการรูท ตอนที่ 15 3.01 นาที  
เลขยกกำลัง, รากที่อนันต์, สมการรูท ตอนที่ 16 4.07 นาที  
ฟังก์ชัน Exponential ตอนที่ 1 6.50 นาที  
ฟังก์ชัน Exponential ตอนที่ 2 7.17 นาที  
ฟังก์ชัน Exponential ตอนที่ 3 4.33 นาที  
ฟังก์ชัน Exponential ตอนที่ 4 2.45 นาที  
ฟังก์ชัน Exponential ตอนที่ 5 4.26 นาที  
ฟังก์ชัน Exponential ตอนที่ 6 2.29 นาที  
ฟังก์ชัน Exponential ตอนที่ 7 3.22 นาที  
ฟังก์ชัน Exponential ตอนที่ 8 2.26 นาที  
ฟังก์ชัน Exponential ตอนที่ 9 3.13 นาที  
ฟังก์ชัน Exponential ตอนที่ 10 4.17 นาที  
ฟังก์ชัน Exponential ตอนที่ 11 2.00 นาที  
ฟังก์ชัน Exponential ตอนที่ 12 3.10 นาที  
ฟังก์ชัน Exponential ตอนที่ 13 2.39 นาที  
ฟังก์ชัน Exponential ตอนที่ 14 1.50 นาที  
ฟังก์ชัน Exponential ตอนที่ 15 4.02 นาที  
ฟังก์ชัน Exponential ตอนที่ 16 3.53 นาที  
ฟังก์ชัน Exponential ตอนที่ 17 4.21 นาที  
ฟังก์ชัน Exponential ตอนที่ 18 1.57 นาที  
ฟังก์ชัน Exponential ตอนที่ 19 1.44 นาที  
ฟังก์ชัน Logarithm ตอนที่ 1 7.09 นาที  
ฟังก์ชัน Logarithm ตอนที่ 2 5.21 นาที  
ฟังก์ชัน Logarithm ตอนที่ 3 3.05 นาที  
ฟังก์ชัน Logarithm ตอนที่ 4 3.52 นาที  
ฟังก์ชัน Logarithm ตอนที่ 5 2.11 นาที  
ฟังก์ชัน Logarithm ตอนที่ 6 2.40 นาที  
ฟังก์ชัน Logarithm ตอนที่ 7 2.19 นาที  
ฟังก์ชัน Logarithm ตอนที่ 8 3.24 นาที  
ฟังก์ชัน Logarithm ตอนที่ 9 3.55 นาที  
ฟังก์ชัน Logarithm ตอนที่ 10 1.33 นาที  
ฟังก์ชัน Logarithm ตอนที่ 11 4.19 นาที  
ฟังก์ชัน Logarithm ตอนที่ 12 3.48 นาที  
ฟังก์ชัน Logarithm ตอนที่ 13 3.31 นาที  
ฟังก์ชัน Logarithm ตอนที่ 14 4.26 นาที  
ฟังก์ชัน Logarithm ตอนที่ 15 4.02 นาที  
ฟังก์ชัน Logarithm ตอนที่ 16 3.18 นาที  
ฟังก์ชัน Logarithm ตอนที่ 17 4.40 นาที  
ฟังก์ชัน Logarithm ตอนที่ 18 4.05 นาที  
ฟังก์ชัน Logarithm ตอนที่ 19 5.11 นาที  
ฟังก์ชัน Logarithm ตอนที่ 20 7.44 นาที  
ฟังก์ชัน Logarithm ตอนที่ 21 4.22 นาที  
ฟังก์ชัน Logarithm ตอนที่ 22 4.48 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 7 3.49 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 8 4.24 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 13 4.20 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 14 1.40 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 18 3.51 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 21 2.42 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 20 3.14 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 31 1.59 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 32 2.00 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 33 2.28 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 34 2.34 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 35 3.02 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 36 3.27 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 37 2.48 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 11 3.49 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 13 3.17 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 16 2.54 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 19 4.05 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อ 5 3.21 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อ 6 3.25 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อ 7 2.16 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อ 11 4.17 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อ 12 4.39 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อ 18 6.11 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 2 3.45 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 7 4.32 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 8 2.45 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 9 2.58 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 10 3.49 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 12 3.17 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 12 3.13 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 13 2.05 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 14 2.18 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 15 3.17 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 16 3.39 นาที  
เรื่องทั่วๆไปของเมตริกซ์ ตอนที่ 1 FREE 3.33 นาที  
เรื่องทั่วๆไปของเมตริกซ์ ตอนที่ 2 FREE 9.09 นาที  
เรื่องทั่วๆไปของเมตริกซ์ ตอนที่ 3 3.26 นาที  
เรื่องทั่วๆไปของเมตริกซ์ ตอนที่ 4 4.29 นาที  
เรื่องทั่วๆไปของเมตริกซ์ ตอนที่ 5 4.00 นาที  
เรื่องทั่วๆไปของเมตริกซ์ ตอนที่ 6 3.26 นาที  
เรื่องทั่วๆไปของเมตริกซ์ ตอนที่ 7 4.34 นาที  
เรื่องทั่วๆไปของเมตริกซ์ ตอนที่ 8 3.27 นาที  
เรื่องทั่วๆไปของเมตริกซ์ ตอนที่ 9 1.48 นาที  
เรื่องทั่วๆไปของเมตริกซ์ ตอนที่ 10 6.40 นาที  
เรื่องทั่วๆไปของเมตริกซ์ ตอนที่ 11 3.36 นาที  
เรื่องทั่วๆไปของเมตริกซ์ ตอนที่ 12 3.01 นาที  
เรื่องทั่วๆไปของเมตริกซ์ ตอนที่ 13 2.33 นาที  
เรื่องทั่วๆไปของเมตริกซ์ ตอนที่ 14 3.26 นาที  
ดีเทอมินันต์ของเมตริกซ์ ตอนที่ 1 5.04 นาที  
ดีเทอมินันต์ของเมตริกซ์ ตอนที่ 2 2.54 นาที  
ดีเทอมินันต์ของเมตริกซ์ ตอนที่ 3 3.25 นาที  
ดีเทอมินันต์ของเมตริกซ์ ตอนที่ 4 4.27 นาที  
ดีเทอมินันต์ของเมตริกซ์ ตอนที่ 5 2.44 นาที  
ดีเทอมินันต์ของเมตริกซ์ ตอนที่ 6 3.16 นาที  
ดีเทอมินันต์ของเมตริกซ์ ตอนที่ 7 2.20 นาที  
ดีเทอมินันต์ของเมตริกซ์ ตอนที่ 8 2.11 นาที  
ดีเทอมินันต์ของเมตริกซ์ ตอนที่ 9 3.04 นาที  
ดีเทอมินันต์ของเมตริกซ์ ตอนที่ 10 2.23 นาที  
ดีเทอมินันต์ของเมตริกซ์ ตอนที่ 11 3.57 นาที  
ดีเทอมินันต์ของเมตริกซ์ ตอนที่ 12 7.02 นาที  
ดีเทอมินันต์ของเมตริกซ์ ตอนที่ 13 4.38 นาที  
ดีเทอมินันต์ของเมตริกซ์ ตอนที่ 14 4.34 นาที  
ดีเทอมินันต์ของเมตริกซ์ ตอนที่ 15 2.49 นาที  
การหาตัวผกผันการรคูณมิติ NxN ตอนที่ 1 5.25 นาที  
การหาตัวผกผันการรคูณมิติ NxN ตอนที่ 2 3.24 นาที  
การหาตัวผกผันการรคูณมิติ NxN ตอนที่ 3 11.18 นาที  
การหาตัวผกผันการรคูณมิติ NxN ตอนที่ 4 3.41 นาที  
การหาตัวผกผันการรคูณมิติ NxN ตอนที่ 5 5.50 นาที  
การหาตัวผกผันการรคูณมิติ NxN ตอนที่ 6 4.20 นาที  
การหาตัวผกผันการรคูณมิติ NxN ตอนที่ 7 1.48 นาที  
การหาตัวผกผันการรคูณมิติ NxN ตอนที่ 8 2.14 นาที  
การหาตัวผกผันการรคูณมิติ NxN ตอนที่ 9 1.39 นาที  
การหาตัวผกผันการรคูณมิติ NxN ตอนที่ 10 2.40 นาที  
การหาตัวผกผันการรคูณมิติ NxN ตอนที่ 11 2.56 นาที  
การหาตัวผกผันการรคูณมิติ NxN ตอนที่ 12 2.49 นาที  
การหา Det มิติ NxN ตอนที่ 1 5.00 นาที  
การหา Det มิติ NxN ตอนที่ 2 7.31 นาที  
การแก้ระบบสมการเชิงเส้นด้วยเมตริกซ์ ตอนที่ 1 11.00 นาที  
การแก้ระบบสมการเชิงเส้นด้วยเมตริกซ์ ตอนที่ 2 11.54 นาที  
การแก้ระบบสมการเชิงเส้นด้วยเมตริกซ์ ตอนที่ 3 12.41 นาที  
การแก้ระบบสมการเชิงเส้นด้วยเมตริกซ์ ตอนที่ 4 6.00 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 7 5.53 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 8 1.48 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 9 3.32 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 10 3.59 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 14 4.19 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 5 2.38 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 6 1.17 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 11 2.48 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 13 2.15 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 17 3.13 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 20 2.47 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อ 1 2.08 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อ 3 2.10 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อ 4 2.24 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 1 4.47 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 2 5.19 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 3 9.13 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 4 1.45 นาที  
เรื่องทั่วไปและการบวกลบเวกเตอร์ ตอนที่ 1 FREE 5.06 นาที  
เรื่องทั่วไปและการบวกลบเวกเตอร์ ตอนที่ 2 FREE 2.30 นาที  
เรื่องทั่วไปและการบวกลบเวกเตอร์ ตอนที่ 3 2.07 นาที  
เรื่องทั่วไปและการบวกลบเวกเตอร์ ตอนที่ 4 2.33 นาที  
เรื่องทั่วไปและการบวกลบเวกเตอร์ ตอนที่ 5 1.48 นาที  
เรื่องทั่วไปและการบวกลบเวกเตอร์ ตอนที่ 6 5.43 นาที  
เรื่องทั่วไปและการบวกลบเวกเตอร์ ตอนที่ 7 3.03 นาที  
เรื่องทั่วไปและการบวกลบเวกเตอร์ ตอนที่ 8 2.33 นาที  
เรื่องทั่วไปและการบวกลบเวกเตอร์ ตอนที่ 9 5.38 นาที  
เรื่องทั่วไปและการบวกลบเวกเตอร์ ตอนที่ 10 4.25 นาที  
เรื่องทั่วไปและการบวกลบเวกเตอร์ ตอนที่ 11 2.53 นาที  
เรื่องทั่วไปและการบวกลบเวกเตอร์ ตอนที่ 12 2.47 นาที  
เรื่องทั่วไปและการบวกลบเวกเตอร์ ตอนที่ 13 2.58 นาที  
เรื่องทั่วไปและการบวกลบเวกเตอร์ ตอนที่ 14 2.33 นาที  
เรื่องทั่วไปและการบวกลบเวกเตอร์ ตอนที่ 15 7.19 นาที  
เรื่องทั่วไปและการบวกลบเวกเตอร์ ตอนที่ 16 3.16 นาที  
เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก ตอนที่ 1 6.13 นาที  
เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก ตอนที่ 2 3.16 นาที  
เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก ตอนที่ 3 2.24 นาที  
เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก ตอนที่ 4 2.36 นาที  
เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก ตอนที่ 5 3.39 นาที  
เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก ตอนที่ 6 1.41 นาที  
เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก ตอนที่ 7 8.22 นาที  
เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก ตอนที่ 8 3.57 นาที  
การสร้างเวกเตอร์โดยใช้เวกเตอร์ 1 หน่วย ตอนที่ 1 4.27 นาที  
การสร้างเวกเตอร์โดยใช้เวกเตอร์ 1 หน่วย ตอนที่ 2 2.43 นาที  
การสร้างเวกเตอร์โดยใช้เวกเตอร์ 1 หน่วย ตอนที่ 3 4.05 นาที  
การสร้างเวกเตอร์โดยใช้เวกเตอร์ 1 หน่วย ตอนที่ 4 3.59 นาที  
การสร้างเวกเตอร์โดยใช้เวกเตอร์ 1 หน่วย ตอนที่ 5 4.27 นาที  
การสร้างเวกเตอร์โดยใช้เวกเตอร์ 1 หน่วย ตอนที่ 6 3.00 นาที  
การสร้างเวกเตอร์โดยใช้เวกเตอร์ 1 หน่วย ตอนที่ 7 4.00 นาที  
การสร้างเวกเตอร์โดยใช้เวกเตอร์ 1 หน่วย ตอนที่ 8 0.56 นาที  
การสร้างเวกเตอร์โดยใช้เวกเตอร์ 1 หน่วย ตอนที่ 9 1.24 นาที  
การสร้างเวกเตอร์โดยใช้เวกเตอร์ 1 หน่วย ตอนที่ 10 2.17 นาที  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ (Dot product) ตอนที่ 1 4.19 นาที  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ (Dot product) ตอนที่ 2 3.27 นาที  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ (Dot product) ตอนที่ 3 1.35 นาที  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ (Dot product) ตอนที่ 4 3.52 นาที  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ (Dot product) ตอนที่ 5 3.06 นาที  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ (Dot product) ตอนที่ 6 2.03 นาที  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ (Dot product) ตอนที่ 7 3.18 นาที  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ (Dot product) ตอนที่ 8 2.31 นาที  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ (Dot product) ตอนที่ 9 2.18 นาที  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ (Dot product) ตอนที่ 10 7.47 นาที  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ (Dot product) ตอนที่ 11 2.39 นาที  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ (Dot product) ตอนที่ 12 6.17 นาที  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ (Dot product) ตอนที่ 13 1.44 นาที  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ (Dot product) ตอนที่ 14 2.10 นาที  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ (Dot product) ตอนที่ 15 2.31 นาที  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ (Dot product) ตอนที่ 16 5.43 นาที  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ (Dot product) ตอนที่ 17 7.17 นาที  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ (Dot product) ตอนที่ 18 4.10 นาที  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ (Dot product) ตอนที่ 19 1.55 นาที  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ (Cross Product) ตอนที่ 1 2.49 นาที  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ (Cross Product) ตอนที่ 2 3.09 นาที  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ (Cross Product) ตอนที่ 3 5.34 นาที  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ (Cross Product) ตอนที่ 4 4.46 นาที  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ (Cross Product) ตอนที่ 5 4.36 นาที  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ (Cross Product) ตอนที่ 6 2.44 นาที  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ (Cross Product) ตอนที่ 7 2.40 นาที  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ (Cross Product) ตอนที่ 8 6.32 นาที  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ (Cross Product) ตอนที่ 9 3.36 นาที  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ (Cross Product) ตอนที่ 10 2.35 นาที  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ (Cross Product) ตอนที่ 11 1.58 นาที  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ (Cross Product) ตอนที่ 12 3.32 นาที  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ (Cross Product) ตอนที่ 13 5.34 นาที  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ (Cross Product) ตอนที่ 14 6.00 นาที  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ (Cross Product) ตอนที่ 15 4.30 นาที  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ (Cross Product) ตอนที่ 16 5.27 นาที  
ความหมายของ uxv ในทางเรขาคณิต ตอนที่ 1 3.26 นาที  
ความหมายของ uxv ในทางเรขาคณิต ตอนที่ 2 4.36 นาที  
ความหมายของ uxv ในทางเรขาคณิต ตอนที่ 3 2.08 นาที  
ความหมายของ uxv ในทางเรขาคณิต ตอนที่ 4 2.47 นาที  
ความหมายของ uxv ในทางเรขาคณิต ตอนที่ 5 4.40 นาที  
ความหมายของ uxv ในทางเรขาคณิต ตอนที่ 6 2.08 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 4 4.25 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 23 3.24 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 24 3.20 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 35 2.21 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 36 3.01 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 37 10.12 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 38 0.28 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อ 12 4.58 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อ 13 6.11 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อ 14 3.42 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อ 15 7.11 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อ 19 3.18 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 9 5.23 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 5 ข้อ 2 6.27 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 5 ข้อ 8 6.02 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 5 ข้อ 9 2.12 นาที  
จำนวนจินตภาพ ตอนที่ 1 FREE 5.48 นาที  
จำนวนจินตภาพ ตอนที่ 2 FREE 4.38 นาที  
จำนวนจินตภาพ ตอนที่ 3 8.58 นาที  
จำนวนจินตภาพ ตอนที่ 4 1.17 นาที  
จำนวนจินตภาพ ตอนที่ 6 3.15 นาที  
จำนวนจินตภาพ ตอนที่ 5 4.10 นาที  
จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 1 3.50 นาที  
จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 2 2.30 นาที  
จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 3 2.43 นาที  
จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 4 1.31 นาที  
จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 5 3.50 นาที  
จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 6 3.20 นาที  
จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 7 5.24 นาที  
จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 8 3.48 นาที  
จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 9 5.12 นาที  
จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 10 4.47 นาที  
จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 11 4.17 นาที  
จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 12 3.29 นาที  
จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 13 3.16 นาที  
จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 14 1.56 นาที  
จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 15 1.26 นาที  
จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 16 4.45 นาที  
จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 17 4.01 นาที  
จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 18 2.07 นาที  
จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 19 4.30 นาที  
จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 20 4.22 นาที  
จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 22 2.29 นาที  
จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 21 2.26 นาที  
จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 23 3.38 นาที  
จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 24 2.06 นาที  
การเขียนจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว ตอนที่ 1 3.47 นาที  
การเขียนจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว ตอนที่ 2 7.16 นาที  
การเขียนจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว ตอนที่ 3 4.29 นาที  
การเขียนจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว ตอนที่ 4 11.51 นาที  
การเขียนจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว ตอนที่ 5 6.45 นาที  
การเขียนจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว ตอนที่ 6 9.22 นาที  
การเขียนจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว ตอนที่ 7 3.57 นาที  
การเขียนจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว ตอนที่ 8 2.05 นาที  
การเขียนจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว ตอนที่ 9 2.25 นาที  
การเขียนจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว ตอนที่ 10 2.32 นาที  
การหารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 1 4.01 นาที  
การหารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 2 4.09 นาที  
การหารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 3 5.40 นาที  
การหารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 4 7.24 นาที  
การหารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 5 1.48 นาที  
การหารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 6 3.39 นาที  
การหารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 7 2.01 นาที  
การหารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 8 6.37 นาที  
การหารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 9 4.29 นาที  
การหารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 10 3.57 นาที  
การแก้สมการพหุนาม ตอนที่ 1 3.30 นาที  
การแก้สมการพหุนาม ตอนที่ 2 6.31 นาที  
การแก้สมการพหุนาม ตอนที่ 3 3.04 นาที  
การแก้สมการพหุนาม ตอนที่ 4 4.42 นาที  
การแก้สมการพหุนาม ตอนที่ 5 2.48 นาที  
การแก้สมการพหุนาม ตอนที่ 6 1.59 นาที  
การแก้สมการพหุนาม ตอนที่ 7 2.17 นาที  
การแก้สมการพหุนาม ตอนที่ 8 2.33 นาที  
การแก้สมการพหุนาม ตอนที่ 9 4.37 นาที  
การแก้สมการพหุนาม ตอนที่ 10 3.25 นาที  
การแก้สมการพหุนาม ตอนที่ 11 2.22 นาที  
การแก้สมการพหุนาม ตอนที่ 12 3.18 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 3 3.06 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 13 2.11 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 5 2.09 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 13 2.32 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 14 3.14 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 16 4.11 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 19 1.45 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 20 3.10 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 21 7.40 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อ 5 3.54 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อ 9 6.53 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อ 13 4.38 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อ 20 4.26 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 5 2.00 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 6 3.49 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 10 2.19 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 12 2.13 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 14 4.40 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 15 2.23 นาที  
ลำดับ ตอนที่ 1 FREE 3.50 นาที  
ลำดับ ตอนที่ 2 FREE 10.34 นาที  
ลำดับ ตอนที่ 3 4.44 นาที  
ลำดับ ตอนที่ 4 2.35 นาที  
ลำดับ ตอนที่ 5 4.10 นาที  
ลำดับ ตอนที่ 6 2.47 นาที  
ลำดับ ตอนที่ 7 2.29 นาที  
ลำดับ ตอนที่ 8 6.18 นาที  
ลำดับ ตอนที่ 9 2.28 นาที  
ลำดับ ตอนที่ 10 8.08 นาที  
ลำดับ ตอนที่ 11 5.45 นาที  
ลำดับ ตอนที่ 12 4.56 นาที  
ลำดับ ตอนที่ 13 5.21 นาที  
ลำดับ ตอนที่ 14 4.10 นาที  
ลำดับ ตอนที่ 15 2.20 นาที  
ลำดับ ตอนที่ 16 2.37 นาที  
ลำดับ ตอนที่ 17 4.38 นาที  
ลำดับ ตอนที่ 18 2.46 นาที  
ลำดับ ตอนที่ 19 3.24 นาที  
ลิมิตของลำดับอนันต์ ตอนที่ 1 7.13 นาที  
ลิมิตของลำดับอนันต์ ตอนที่ 2 6.27 นาที  
ลิมิตของลำดับอนันต์ ตอนที่ 3 6.35 นาที  
ลิมิตของลำดับอนันต์ ตอนที่ 4 2.58 นาที  
ลิมิตของลำดับอนันต์ ตอนที่ 5 2.41 นาที  
ลิมิตของลำดับอนันต์ ตอนที่ 6 4.52 นาที  
ลิมิตของลำดับอนันต์ ตอนที่ 7 1.28 นาที  
ลิมิตของลำดับอนันต์ ตอนที่ 8 4.22 นาที  
ลิมิตของลำดับอนันต์ ตอนที่ 9 2.07 นาที  
ลิมิตของลำดับอนันต์ ตอนที่ 10 3.59 นาที  
ลิมิตของลำดับอนันต์ ตอนที่ 11 3.05 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก ตอนที่ 1 2.15 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก ตอนที่ 2 3.14 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก ตอนที่ 3 4.29 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก ตอนที่ 4 1.13 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก ตอนที่ 5 1.26 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก ตอนที่ 6 5.55 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก ตอนที่ 7 2.56 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก ตอนที่ 8 3.07 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก ตอนที่ 9 4.07 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก ตอนที่ 10 1.37 นาที  
อนุกรมจำกัด ตอนที่ 1 3.13 นาที  
อนุกรมจำกัด ตอนที่ 2 4.47 นาที  
อนุกรมจำกัด ตอนที่ 3 5.34 นาที  
อนุกรมจำกัด ตอนที่ 4 3.38 นาที  
อนุกรมจำกัด ตอนที่ 5 4.44 นาที  
อนุกรมจำกัด ตอนที่ 6 2.01 นาที  
อนุกรมจำกัด ตอนที่ 7 1.43 นาที  
อนุกรมจำกัด ตอนที่ 10 7.36 นาที  
อนุกรมจำกัด ตอนที่ 8 7.14 นาที  
อนุกรมจำกัด ตอนที่ 11 3.35 นาที  
อนุกรมจำกัด ตอนที่ 12 4.33 นาที  
อนุกรมจำกัด ตอนที่ 13 4.51 นาที  
อนุกรมจำกัด ตอนที่ 14 3.33 นาที  
อนุกรมจำกัด ตอนที่ 15 1.19 นาที  
อนุกรมจำกัด ตอนที่ 16 4.29 นาที  
อนุกรมจำกัด ตอนที่ 17 4.51 นาที  
อนุกรมจำกัด ตอนที่ 18 5.36 นาที  
อนุกรมจำกัด ตอนที่ 19 3.23 นาที  
อนุกรมจำกัด ตอนที่ 20 2.41 นาที  
อนุกรมจำกัด ตอนที่ 21 2.00 นาที  
อนุกรมจำกัด ตอนที่ 22 2.52 นาที  
อนุกรมจำกัด ตอนที่ 23 2.58 นาที  
อนุกรมจำกัด ตอนที่ 24 2.59 นาที  
อนุกรมจำกัด ตอนที่ 25 2.20 นาที  
อนุกรมจำกัด ตอนที่ 26 2.06 นาที  
อนุกรมจำกัด ตอนที่ 27 4.07 นาที  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 1 5.48 นาที  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 2 7.15 นาที  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 3 2.08 นาที  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 4 2.16 นาที  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 5 5.55 นาที  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 6 5.04 นาที  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 7 3.54 นาที  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 8 2.52 นาที  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 9 5.57 นาที  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 10 6.54 นาที  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 11 3.13 นาที  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 12 3.06 นาที  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 13 2.25 นาที  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 15 2.52 นาที  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 14 2.22 นาที  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 16 4.37 นาที  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 17 2.41 นาที  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 18 5.15 นาที  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 19 5.58 นาที  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 20 3.23 นาที  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 21 6.44 นาที  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 22 0.40 นาที  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 23 2.45 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 8 2.40 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 12 3.07 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 14 4.21 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 16 3.31 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 6 2.29 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 8 3.13 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 10 3.12 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 14 4.27 นาที